REGULAMIN

 

W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu.

 

 1. Apartament wynajmowany jest na doby.

 2. Doba pobytu w apartamencie trwa od godziny 16.00 do godziny 12.00.

 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić do godziny 09.00 dnia, w którym upływa termin najmu apartamentu.

 4. Uwzględnia się życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadania wolnych terminów.

 5. Gość apartamentu winien uregulować należność za pobyt w dniu przyjazdu, w trakcie meldowania. Do czynności zameldowania wymagany jest dowód osobisty. Jeżeli dowód osobisty budzi wątpliwości osoby wyznaczonej do kontaktu z gościem, ma ona prawo poprosić o drugi dokument potwierdzający tożsamość osoby meldowanej (paszport, prawo jazdy) bez podania przyczyny.

 6. Nie dokonanie zapłaty za pobyt z góry uprawnia osobę wyznaczoną do kontaktu z gościem do odmowy zameldowania gościa i wydania klucza do apartamentu.

 7. Osoba wyznaczona do kontaktu z gościem zobowiązana jest pomniejszyć przyjmowaną kwotę o sumę wpłaconego wcześniej zadatku. W celu wyjaśnienia ewentualnych niejasności prosimy o zachowanie i okazanie kopii dokonanej wpłaty.

 8. Gość nie może przekazywać apartamentu osobom trzecim, zarówno w trakcie jak i po zakończeniu okresu pobytu. Natomiast ilość osób podczas pobytu a apartamencie jest możliwa tylko w ilości jaka była zgłoszona przy rezerwacji.

 9. Za zgubienie klucza pobieramy opłatę w wysokości 100 zł, pilota do bram 200 zł

 10. Zachowanie gości i osób korzystających z usług nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innym mieszkańcom budynku. Możemy odmówić świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

 11. Usługa obejmuje tylko i wyłącznie wynajem Apartamentu. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą wyłącznie w gestii Gościa

 12. Podczas przekazywania kluczy osoba wprowadzająca, udziela instrukcji dotyczących obsługi alarmu i wybranych urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie apartamentu. Moment ten stanowi jednocześnie zapoznanie się ze stanem technicznym, ilościowym apartamentu i urządzeń w nim się znajdujących.

 13. W przypadku nieuzasadnionego użycia alarmu i wezwania służby interwencyjnej, klient ponosi opłatę manipulacyjną w wysokości 100 zł.

 14. Nie zgłoszenie uwag i zastrzeżeń, co do stanu technicznego w momencie wprowadzenia do apartamentu, równoznaczne jest z tym, że apartament został oddany do użytku w stanie niebudzącym uwag i zastrzeżeń gościa.

 15. Obsługa apartamentu nie ma prawa bez zezwolenia gościa wchodzić do wynajętego apartamentu. Prawo wejścia do wynajętego obiektu pozostawia się jedynie w przypadku zauważenia zagrożeń lub w przypadku niestosowania się gości do regulaminu apartamentu.

 16. Obowiązuje zakaz przebywania w apartamencie jakichkolwiek zwierząt.

 17. Przedmioty pozostawione przez gościa w apartamencie, po jego opuszczeniu, zostaną odesłane przez na koszt gościa pod wskazany przez niego adres. W przypadku braku wskazania przez gościa adresu, na który mają być odesłane pozostawione przedmioty lub w przypadku braku osobistego odbioru tych rzeczy przez gościa w ciągu 3 dni od daty wyjazdu z apartamentu, obsługa postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.

 18. Przy każdorazowym opuszczeniu pokoju prosimy o sprawdzenie czy jest on zamknięty. Istnieje możliwość załączenia alarmu. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia z pokoju należących do apartamentu rzeczy (np. ręczniki, koce, poduszki, urządzenia, itd.). Prosimy o dbanie o wynajęty apartament, o wyłączanie zbędnego oświetlenia i zakręcanie wody.

 19. W apartamencie obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Zainstalowanych system przeciwpożarowy sygnalizuje obecność dymu tytoniowego poprzez uruchomienie alarmu i przywołanie patrolu agencji ochrony.

 20. Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność apartamentu zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe straty. Gość apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia poczynione w wyposażeniu oraz urządzeniach technicznych apartamentu W dniu wyjazdu gość jest zobowiązany udostępnić wynajmowany apartament osobie wyznaczonej do obsługi w celu skontrolowania stanu miejsca noclegowego. Dopiero wówczas gość ma prawo opuścić apartament.

 21. Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat.

 22. Gość zobowiązuje się do korzystania z infrastruktury osiedlowej zgodnie z jej przeznaczeniem, a w szczególności do dbania o zieleń, niezanieczyszczania chodników i ulic

 23. Wynajęty apartament należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu.

 24. Wcześniejszy wyjazd gościa, z przyczyn niezależnych od właściciela apartamentu, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.

 25. Rachunki za pobyt wydajemy na życzenie klienta w ciągu 7 dni od daty wymeldowania. Zostaną one wysłane listem poleconym na wskazany adres.